OLH

Oficina Local d’Habitatge

Assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge amb la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Serveis

Habitatge amb protecció oficial (HPO)

Els habitatges amb protecció oficial són aquells que han estat declarats com a tals per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a petició d’un promotor.

La normativa actual d’habitatges amb protecció oficial està regulada pel Pla per al Dret a l’Habitatge, aprovat pel Decret 75/2014de 27 de maig.

Els adquirents d’habitatges amb protecció oficial l’han de destinar a residència habitual i permanent, i no el poden cedir o llogar a altres persones, excepte en situacions excepcionals i prèvia autorització de l’AHC.

La protecció oficial es pot estendre a garatges i trasters sempre que estiguin vinculats a un habitatge protegit.

Podeu trobar més informació aquí: https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Habitatge-proteccio-oficial

Aquest servei també es pot tramitar presencialment des de la nostra oficina.

Tramitació de cèdules d’habitabilitat de primera i segona ocupació i Sol·licitud de duplicat cèdula d’habitabilitat vigent

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

Aquest servei també es pot tramitar presencialment des de la nostra oficina.

Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer / Prestació per al pagament del deute de quotes d’amortització hipotecària (Prestació Econòmica Especial Urgència – P.E.E.U)

Es tracta de prestacions econòmiques per atendre situacions puntuals d’impagaments del lloguer. Cal complir una sèrie de requisits, com no superar el límit d’ingressos de la unitat de convivència, el límit de l’import impagat i el límit en les quotes de la renda de lloguer. Cal ser titular d’un contracte de lloguer.

Més informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge

Aquest servei també es pot tramitar presencialment des de la nostra oficina.

Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús. (Joves de 35 anys o menys)

Són subvencions per facilitar l’emancipació i el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús per a persones joves que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys, l’edat de 35 anys inclosa.

Més informació: https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-lloguer-joves/

Aquest servei també es pot tramitar presencialment des de la nostra oficina.

Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús. (Persones entre 36 i 64 anys)

Són subvencions per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d’ús a sectors de població en risc d’exclusió social.

Persones físiques, entre 36 anys i 64 anys, que siguin titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Més informació: https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-pagament-lloguer

Aquest servei també es pot tramitar presencialment des de la nostra oficina.

Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús. (Persones entre 36 i 64 anys)

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones en risc d’exclusió social que tinguin de 65 anys o més.

Més informació: https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-lloguer-gent-gran

Aquest servei també es pot tramitar presencialment des de la nostra oficina.

Resolucions de les prestacions i subvencions per al pagament del lloguer

Més informació: https://habitatge.gencat.cat/ca/tramits/prestacions_permanents_per_al_pagament_del_lloguer/resolucions_prestacions

Aquest servei també es pot tramitar presencialment des de la nostra oficina.

Ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges (Next Generation)

Programes d’ajuts en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançats pels fons europeus Next Generation.

L’objectiu bàsic d’aquests fons és aconseguir que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de la demanda, segons zona climàtica.

Més informació: https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Ajuts-europeus-per-a-la-millora-de-leficiencia-energetica-dels-habitatges

Aquest servei també es pot tramitar presencialment des de la nostra oficina.