ANUNCI CONVOCATÒRIA PROVES TEÒRICO-PRÀCTIQUES Procés de selecció de contractes relleu i laboral fix de neteja

En data 18 d’abril de 2024, ha estat dictada Resolució de presidència de BRG Serveis MP, SLU, aprovant la llista provisional de les persones admeses i excloses al procés de selecció per a la contractació de dues persones, mitjançant concurs-oposició lliure del servei de neteja, en règim laboral de contracte de relleu i provisió d’una plaça de personal laboral fix de la plantilla de personal de BRG SERVEIS MP, SLU

No havent-se presentat al·legacions, la llista provisional ha esdevingut definitiva.

Es convoca als/les aspirants que han superat i/o acreditat les proves de català i/o castellà a la realització de les proves teòrico-pràctiques, que tindran lloc el proper divendres dia 24 de maig a les 10:00h. a l’escola municipal de música de Berga a la Plaça Germà Franciscà Antoni Baylina, número 15, de Berga.

Llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i exclosos

Anunci convocatòria proves teòrico-pràctiques