Procés de selecció de contractes relleu i laboral fix de neteja

En data 18 d’abril de 2024, ha estat dictada Resolució de presidència de BRG Serveis MP, SLU, aprovant la llista provisional de les persones admeses i excloses al procés de selecció per a la contractació de dues persones, mitjançant concurs-oposició lliure del servei de neteja, en règim laboral de contracte de relleu i provisió d’una plaça de personal laboral fix de la plantilla de personal de BRG SERVEIS MP, SLU

Llista provisional admesos i exclosos

 

Procés de selecció borsa de treball de neteja

En data 18 d’abril de 2024, ha estat dictada Resolució de presidència de BRG Serveis MP, SLU, aprovant la llista provisional de les persones admeses i excloses al procés de selecció per a la provisió, pel sistema de concurs urgent per a l’ampliació de la borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal vacants, substitucions o altres necessitats de la plantilla de personal de BRG SERVEIS MP, SLU

Llista provisional admesos i exclosos

Anunci bases i convocatòria procés selecció 2 plaçes de contracte relleu i 1 plaça laboral fix de neteja

S’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió mitjançant concurs d’oposició lliure de dues persones com a personal de neteja, en règim laboral a jornada complerta, modalitat contracte de relleu i la provisió d’una plaça de personal laboral fix de la plantilla

Podeu tramitar la sol·licitud presencialment a la nostra oficina o per instància genèrica a través de la seu electrònica:

https://www.seu-e.cat/ca/web/brgprogres/tramits-i-gestions

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA BOPB

SOL·LICITUD

Anunci bases i convocatòria procés de selecció per a l’ampliació de la borsa de treball de personal de neteja

S’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció pel sistema de concurs urgent i extraordinari per a l’ampliació de la borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal vacants, substitucions o altres necessitats de la plantilla de personal

Podeu tramitar la sol·licitud presencialment a la nostra oficina o per instància genèrica a través de la seu electrònica:

https://www.seu-e.cat/ca/web/brgprogres/tramits-i-gestions

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA BOPB

SOL·LICITUD

 

 

Puntuació prova 4 places de personal laboral fix de neteja i borsa de trebal

Llista puntuació prova teòrica-pràctica i data, hora i lloc entrevista de 4 places de personal laboral fix de neteja i borsa de treball.

Llista puntuació.

Resultat selecció de 4 places de personal laboral fix de neteja

Acta tribunal i resultat selecció de 4 places de personal laboral fix de neteja i borsa de treball

Resolució final procés de selecció

Acta tribunal

Procés de selecció concurs oposició d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va

Anunci relatiu bases reguladores pel procés de selecció concurs oposició d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va

S’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició per la creació d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va, per tal de cobrir vacants, amb caracter interí i temporal.

Anunci BOPB

Sol·licitud

Llista provisional d’admesos

Llista definitiva d’admesos i convocatòria de proves

Resultat prova escrita

Resultat final i constitució de Borsa d’auxiliar administratiu/va