Anunci bases i convocatòria procés de selecció per a l’ampliació de la borsa de treball de personal de neteja

S’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció pel sistema de concurs urgent i extraordinari per a l’ampliació de la borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal vacants, substitucions o altres necessitats de la plantilla de personal

Podeu tramitar la sol·licitud presencialment a la nostra oficina o per instància genèrica a través de la seu electrònica:

https://www.seu-e.cat/ca/web/brgprogres/tramits-i-gestions

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA BOPB

SOL·LICITUD