Anunci bases i convocatòria procés selecció 2 plaçes de contracte relleu i 1 plaça laboral fix de neteja

S’han aprovat les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció per a la provisió mitjançant concurs d’oposició lliure de dues persones com a personal de neteja, en règim laboral a jornada complerta, modalitat contracte de relleu i la provisió d’una plaça de personal laboral fix de la plantilla

Podeu tramitar la sol·licitud presencialment a la nostra oficina o per instància genèrica a través de la seu electrònica:

https://www.seu-e.cat/ca/web/brgprogres/tramits-i-gestions

ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA BOPB

SOL·LICITUD